INFORMACJE

Kompletowanie dokumentów i składanie wniosków o wydanie zezwoleń na pobyt i pracę (Karta Pobytu) przez Internet.

 • Rolą naszą jest złożenie wniosku do odpowiedniego urzędu wraz z kompletem dokumentów jak i prowadzenie dalszych działań w zakresie obsługi wniosku w ramach reprezentacji.
 • Weryfikacja wniosku i decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt i pracę to zadanie Urzędu, do którego wniosek zostanie złożony.
 • Dokonanie pełnej wpłaty stanowi potwierdzenie zawarcia umowy reprezentacji.
 • Po otrzymaniu wpłaty i skanów wymaganych dokumentów zaczynamy analizę sprawy. Kontaktujemy się z pracodawcą wnioskodawcy, księgowością, prowadzimy rozmowy mające na celu poprawne skompletowanie dokumentów. Po przygotowaniu niezbędnych dokumentów informujemy wnioskodawcę o terminie złożenia wniosku. Przez cały przebieg postepowania informujemy wnioskodawcę o przebiegu sprawy droga elektroniczną.
 • W niektórych przypadkach może wyniknąć potrzeba zwrotu kosztów za dojazd reprezentanta do właściwego urzędu.

POBIERZ I WYPEŁNIJ

FORMULARZ KONTAKTOWY

Przesyłając, akceptuję regulamin
Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych od A-Z Center Sp. z o.o. (czytaj więcej)

Підготовка комплекту документів та подання заяв на отримання Дозволу (Посвідки) на проживання (Karty pobytu) здійснюється через Інтернет.

 • Наша роль полягає в тому, щоб подати заяву до відповідного управління (адміністрації) разом із комплектом документів, а також здійснювати подальші дії, пов’язані із розглядом заяви, в рамках представництва.
 • Перевірка заяви та рішення про надання Дозволу (Посвідки) на проживання та роботу – це завдання Управління (адміністрації), до якого буде подано заяву.
 •  Здійснення повної оплати є підтвердженням укладення договору про представництво.
 •  Отримавши платіж та скан-копії необхідних документів, ми починаємо аналіз справи. Ми звертаємось до роботодавця заявника, до бухгалтерського відділу, ведемо переговори з метою правильного оформлення документів. Після підготовки необхідних документів ми повідомляємо заявника про дату подання заяви. Протягом усього процесу ми інформуємо заявника про хід справи електронною поштою.
 • У деяких випадках може виникнути потреба відшкодування коштів за проїзд представника до відповідного управління (адміністрації).

Подготовка комплекта документов и подача заявлений на получение Разрешения (Вида) на жительство и работу (Karty pobytu) осуществляется через Интернет

 • Наша роль заключается в том, чтобы подать заявление в соответствующее управление (администрацию) вместе с комплектом документов, а также осуществлять дальнейшие действия, связанные с рассмотрением заявления, в рамках представительства.
 • Проверка заявления и решение о предоставлении Разрешения (Вида) на жительство и работу – это задача управления (администрации), в которое будет подано заявление.
 • Осуществление полной оплаты является подтверждением заключения договора о представительстве.
 • Получив платеж и скан-копии необходимых документов, мы начинаем анализ дела.  Мы обращаемся к работодателю заявителя, в бухгалтерский отдел, ведем переговоры с целью правильного оформления документов. После подготовки необходимых документов мы сообщаем заявителю о дате подачи заявления. В течение всего процесса мы информируем заявителя о ходе дела электронной почтой.
 • В некоторых случаях может потребоваться возмещение расходов за проезд представителя в соответствующее управление (администрацию).

Прикрепить файлы заполненной анкеты, всех страниц заграничного паспорта, документов связанных с трудоустройством (разрешение на работу, договор с работодателем)